DIOCESE OF FALSE BAY
IDAYOSISI YASE FALSE BAY
BISDOM VAN VALSBAAI
BISHOP

JIMKUKU EZILLISHUMI ELINESITHANDATHU - 16 DAYS OF ACTIVISM

Rhoqo ngonyaka phakathi kwe 25 November ne 10 Disemba sikhumbula iintsuku ezilishumi elinesithandathu ukuchasa ubundlobongela Kubafazi nabantwana. Ezi ntsuku zibalulekile kakhulu. I 25 November lusuku lwehlabathi lonke lokunciphisa ubundlobongela kubafazi nabantwana, ukuze umhla we shumi KuDisemba ibe lusuku lwehlabathi lwamalungelo abantu. Ukusukela kunyaka ophelileyo abasetyhini bavule imilomo ngeentlungu nangomsindo wokuhlukunyezwa kwabo. Besisiva okokuqala abasetyhini bethetha phandle ngeentlungu zokuthula kwabo.

Sibonile ngakumbi abo bathathe inxaxheba kwimingcelele. Kumakhasi onxibelelwano anjengo #Me too kunye no #Timeup abehamba phambili. Abanye bethu bangaba beva okokuqala ngolwazi lokuba siyakhathala, yaye omnye wabo ube elixhoba lokuxhatshazwa ngocantsi. Sibone amadoda akwizikhundla eziphezulu etyholwa ngokuxhaphaza abasetyhini ngocantsi nangona bebathembile. Kwezinye izihlandlo ubulungisa benzekile kodwa ngamanye emaxesha la madoda ahlukumezayo akhuselwe ngumthetho.

Kungenxa yoku ukuba uMgomo walonyaka kumele ubonakale okanye uvezwe ekuhleni.

Abafazi bezizwe ezimanyeneyo (UN Women) bakhethe uMgomo othi - Orange the world: #hear me too. I khampeyini esemthethweni ye 16 Days yazise uMgomo wayo othi Phelisa Ukuhlukumeza ngokwesini emsebenzini. Konke oku kubhekiselele kwinto enye: UkhusEleko lwabafazi xa besemisebenzini.

There is no easy answer. We are reminded of our diocesan theme for this next few years. I am because we are because God is: opening hearts to heal God's World.

Daar is geen maklike antwoorde nie. Ons word herinner aan ons bisdomlike tema vir die volgende paar jaar: Ek is want ons is want God is: geopende harte om God se Wêreld te herstel.

Dis hierdie taak waartoe ons as christene geroep is: om hierdie gebroke w𡏈reld te genees. Dit mag oorweldigend lyk wanneer ons daaraan dink om as indiwidue iets te doen. Gesamentlik is ons egter onkeerbaar- en dit begin deurdat elkeen van ons dit doen wat binne ons vermoŽ is in die klein akker van God se wingerd wat ons ons tuiste noem.

And so, my brothers and sisters, I invite you to join me in beginning the healing in this corner of God's world, in the diocese of False Bay. Let the 25th of November be the start, but let's not stop on the 10th of December. Let's strive to make our diocese whole and safe every day of the year.

Click to download the document in: